Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van medentex GmbH, handelend onder de naam medentex Nederland (medentex), December 2015

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Afvalscheider(s): verzamelcontainers en amalgaamafscheiders

medentex: de gebruiker van de algemene voorwaarden, gevestigd te (1042) Amsterdam aan de Gyroscoopweg 110 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59852339

Diensten: de diensten die medentex ter uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever verricht, bestaande uit tandheelkundige afvalverwijdering (waaronder afvalwater) en/of tandheelkundige waterbeheer (bestaande uit het testen van de waterkwaliteit van de behandelunit(s))

Opdrachtgever: de wederpartij van medentex of haar rechtsopvolger(s), met wie medentex een Overeenkomst heeft gesloten

Overeenkomst: iedere overeenkomst waarbij medentex zich jegens de Opdrachtgever verbindt goederen en/of diensten te leveren

Samples: samples van Watermonsters

Watermonsters: de monsters van het leidingwater die door de Opdrachtgever zijn afgenomen.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte van medentex en iedere Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden dan wel de Overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder faxberichten en e-mails) zijn overeengekomen.

2.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverkort van toepassing. medentex en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst

3.1 Alle door medentex aan de Opdrachtgever verstrekte offertes zijn vrijblijvend, ook indien de offerte een termijn voor aanvaarding inhoudt.

3.2 De offertes van medentex zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie en staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële gegevens voor de uitvoering van de Overeenkomst aan medentex heeft verstrekt.

3.3 De Overeenkomst komt tot stand (i) op het moment van ondertekening van een contract door medentex en de Opdrachtgever, of, indien eerder, (ii) op de dag dat medentex met de uitvoering van de Overeenkomst aanvangt.

3.4 Indien de aanvaarding van de offerte door de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod van medentex, ook als het ondergeschikte punten betreft, is medentex daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij medentex heir uitdrukkelijk mee instemt.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht medentex niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Indien de Overeenkomst is gesloten tussen medentex en meerdere Opdrachtgevers zijn de Opdrachtgevers ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 4 Verrichten van Diensten

4.1 medentex verricht uitsluitend Diensten met betrekking tot de in de Overeenkomst omschreven (afval)stoffen. medentex heeft de inspanningsverbintenis om de Diensten naar beste inzicht en vermogen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. medentex is gerechtigd bij de uitvoering van haar Diensten gebruik te maken van de diensten van derden.

4.2 medentex is gerechtigd de Diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten apart te factureren.

4.3 De Opdrachtgever is gehouden alle medewerking aan medentex te verlenen en medentex alle informatie te verstrekken die vereist zijn voor de uitvoering van de Diensten.

4.4 Het staat medentex vrij gedurende de Overeenkomst wijzigingen aan te brengen aan de omvang en invulling van haar Diensten. medentex zal Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte stellen van deze wijzigingen. Opdrachtgever heeft gedurende één (1) maand na ontvangst van bedoelde kennisgeving het recht de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen binnen zeven werkdagen na de ontvangst van bedoelde kennisgeving, tegen de in de kennisgeving van medentex genoemde datum waarop de wijziging in werking zou treden.

 

Artikel 5 Levertijd, termijnen en data

5.1 Overeengekomen data en termijnen zijn slechts streeftermijnen en -data. Overeengekomen data en termijnen zijn derhalve nimmer fatale termijnen.

5.2 medentex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van een (leverings)termijn.

5.3 Als tijdstip van levering van goederen door medentex geldt het moment dat de goederen, onbelangrijke onderdelen daargelaten, ter verzending gereed zijn en medentex aan de Opdrachtgever daarvan mededeling heeft gedaan.

5.4 Als tijdstip van levering van diensten geldt het moment dat de Diensten, onbelangrijke onderdelen daargelaten, zijn verricht.

 

Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die medentex en/of haar medewerkers, hulppersonen of andere derden lijden ten gevolge van een inbreuk op de in dit Artikel gegeven garanties en vrijwaart medentex tegen iedere aanspraak van derden samenhangend met een inbreuk op deze garanties.

6.2 De Opdrachtgever verstrekt medentex het exclusieve recht om: de Afvalscheiders en/of de Samples aan de Opdrachtgever te leveren, een juiste inzameling en tijdige terbeschikkingstelling te waarborgen en op de datum van het ophalen de afzonderlijke reststoffen in de daarvoor voorziene Afvalscheiders te verzekeren.

6.3 De Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen dat aan medentex dan wel door medentex ingeschakelde derden op ieder gewenst moment toegang wordt verleend tot de locatie waar de Afvalscheiders zijn opgesteld en/of de Watermonsters gekoeld zijn bewaard en draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Indien het voor de uitvoering van de Diensten noodzakelijk is dat medentex en/of door haar ingeschakelde derden buiten de werktijden van de Opdrachtgever om toegang dienen te verkrijgen tot de plaats waar de Afvalscheiders zijn opgesteld en/of de Watermonsters zijn bewaard, zal dit steeds in overleg met de Opdrachtgever plaatsvinden.

6.4 De Opdrachtgever staat er voor in dat hij bij de verzameling en aanbieding handelt conform de geldende regelgeving en voorts tijdig alle gegevens, stoffen en materialen verstrekt waarvan medentex aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens, stoffen en andere materialen niet tijdig aan medentex zijn verstrekt, heeft medentex het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.5 De Opdrachtgever garandeert dat uitsluitend de in de Overeenkomst omschreven (afval)stoffen aan medentex worden aangeboden en wel elke stof, tenzij anders overeengekomen, uitsluitend in de daarvoor bestemde, door medentex ter beschikking gestelde Afvalscheiders. De Opdrachtgever zal uitsluitend materiaal dat vrij is van gevaarlijke stoffen (bv. giftige, bijtende, explosieve, licht ontvlambare, radioactieve stoffen) aan medentex af mogen geven. Andere (afval)stoffen, zoals cyanide baden of baden die chroom, oplosmiddelen of olie bevatten, mogen niet worden afgegeven. Onverminderd het hiervoor gestelde is medentex te allen tijde gerechtigd (afval)stoffen die het risico van vervuiling en/of vermenging met andere stoffen in zich dragen te weigeren.

6.6 Indien en voor zover de Opdrachtgever ondanks het overeengekomene andere afvalstoffen dan wel afvalstoffen met andere eigenschappen in de Afvalscheiders heeft verzamelt dan in de Overeenkomst opgenomen, dient de Opdrachtgever uiterlijk bij het ophalen van de met afvalstoffen gevulde Afvalscheiders door medentex, medentex uitdrukkelijk en nauwkeurig meedelen welke afvalstoffen zich in de Afvalscheiders bevinden en welke bijzondere eigenschappen deze afvalstoffen hebben.

6.7 Alle aanvullende werkzaamheden van medentex alsmede additionele door medentex te maken kosten ten gevolge van de niet nakoming van de informatieplicht door de Opdrachtgever dan wel de bijzondere eigenschappen van de betreffende medegedeelde afvalstoffen, zullen door medentex bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

6.8 In afvalscheiders van derden ter beschikking gestelde afvalstoffen worden uitsluitend op grond van expliciete en nadere afspraken tussen partijen door medentex meegenomen, afgevoerd en verwerkt. Geleegde afvalscheiders van derden worden alsdan op verzoek van de Opdrachtgever en op kosten van de Opdrachtgever geretourneerd. Indien de Opdrachtgever dit niet wenselijk acht, zal medentex zorg dragen voor het afvoeren en verwerken van deze afvalscheiders waarvoor medentex de Opdrachtgever EUR 2,00 excl. BTW per afvalscheider in rekening zal brengen.

 

Artikel 7 Vergoedingen

7.1 Alle door de Opdrachtgever aan medentex te betalen vergoedingen luiden in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders is aangegeven in de Overeenkomst.

7.2 Indien medentex met de Opdrachtgever een vaste vergoeding of tarief is overeengekomen, is medentex gerechtigd tot een jaarlijkse verhoging van deze vergoeding c.q. dit tarief op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor werknemersgezinnen (laag).

7.3 Voorts is medentex steeds, ook bij een vaste vergoeding of tarief, gerechtigd tot verhoging van deze vergoeding of tarief ingeval van een verhoging van de kostprijs van bijvoorbeeld loonkosten en/of materiaalkosten tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de uitvoering van de Diensten. medentex zal de Opdrachtgever haar voornemen tot verhoging van de vergoeding of het tarief door middel van een nieuw prijsvoorstel schriftelijk kenbaar maken. medentex zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. De Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving indien hij niet bereid is in te stemmen met de voorgestelde verhoging. De tot de datum van beëindiging verschuldigde vergoedingen blijven onverkort door de Opdrachtgever verschuldigd.

7.4 Voor de berekening van meerwerk is hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel is bepaald van overeenkomstige toepassing.

7.5 Indien de kredietwaardigheid en/of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is medentex gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever vooruitbetaling danwel adequate zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- alsook aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient, conform het bepaalde in de Overeenkomst en naar keuze van de Opdrachtgever, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum dan wel door middel van automatische incasso, op een door medentex aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dan wel klachten of reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

8.2 Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de betaling binnen de betalingstermijn dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke rente voor handelstransactie hoger is in welk geval deze wettelijke rente geldt. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

8.3 Indien de Opdrachtgever in gebreke is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

8.4 De door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van door medentex gemaakte incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 9 Reclamatie en garantie

9.1 De Opdrachtgever is gehouden de door medentex geleverde goederen en Diensten op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken op de overeengekomen kwaliteit en kwantiteit. Tekortkomingen over de geleverde kwantiteit dienen binnen één (1) werkdag na de levering en tekortkomingen over de geleverde kwaliteit dienen binnen vijf (5) werkdagen na de levering schriftelijk en gedetailleerd te worden gesteld, op straffe van verval van rechten.

9.2 Indien de Opdrachtgever tijdig heeft voldaan aan voornoemde reclame dan wel medentex op eigen aangeven een tekortkoming aan haar zijde heeft gemeld, dan biedt medentex de garantie dat zij het betreffende goed of onderdeel of dienstverlening, ter keuze van medentex, wordt hersteld, vernieuwd, opnieuw geleverd of vervangen op kosten van medentex. Meerkosten die hierbij ontstaan onder meer doordat goederen naar een andere locatie dan de locatie van de Opdrachtgever zijn overgebracht, komen niet voor rekening van medentex.

9.3 Op goederen of onderdelen daarvan van derden, wordt door medentex nimmer meer garantie verleend dan zijzelf van de desbetreffende leverancier krijgt.

9.4 De Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie, indien één van de volgende situaties van toepassing is:

a. indien de geconstateerde gebreken mede of uitsluitend het gevolg zijn van normale slijtage onoordeelkundig of onjuist gebruik

b. indien de goederen zijn gebruikt voor een ander doel dan waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld of zijn bedoeld

c. indien de gebreken geheel of ten dele het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen of de hoedanigheid van de geleverde Diensten of goederen

d. indien door de Opdrachtgever zelf of door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van medentex, herstelwerkzaamheden, wijzigingen of veranderingen aan deze goederen zijn aangebracht

e. indien de Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting

f. indien de Opdrachtgever niet tijdig heeft gereclameerd met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Elke aansprakelijkheid van medentex jegens de Opdrachtgever is beperkt tot directe schade. medentex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, noch voor schade geleden door derden, waaronder medewerkers en patiënten van de Opdrachtgever.

10.2 Indien medentex aansprakelijk mocht zijn jegens de Opdrachtgever dan is de totale aansprakelijkheid van medentex beperkt tot het bedrag dat de door medentex afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval dekt. Mocht de aansprakelijkheidsverzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan dan wel indien de betreffende schade Indien ten aanzien van de aansprakelijkheid van medentex om welke reden dan ook geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens verzekering, dan is de aansprakelijkheid van medentex beperkt tot de factuurwaarde van (het gedeelte van) de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

10.3 De Opdrachtgever vrijwaart medentex en door medentex bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade verband houdend met de (uitvoering) van de Overeenkomst, waaronder begrepen schade voortvloeiende uit de toepassing van de geleverde of ter beschikking gestelde goederen.

10.4 Medentex is in geen geval aansprakelijk voor:

a. schade die voortvloeit uit de Diensten en adviezen van medentex die gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige gegevens die door de Opdrachtgever zijn verstrekt

b. schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van instructies, adviezen en aanbevelingen die door medentex zijn verstrekt. De Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de juiste uitvoering en implementatie van de instructies adviezen en aanbevelingen van medentex

c. schade, die kan voortvloeien uit zichtbare en onzichtbare gebreken aan leidingwerken, installaties en constructies van de Opdrachtgever of uit het vrijkomen van reinigingsmiddelen tijdens of na de Diensten.

10.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid en vrijwaringen gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van medentex.

 

Artikel 11 Duur en opzegging

11.1 Een Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de duur bepaald in de Overeenkomst of, wanneer dit niet bepaald is, voor een periode van 36 maanden. Na het verstrijken van de duur wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij de Overeenkomst is opgezegd tegen het einde van de looptijd conform lid 2 van dit artikel.

11.2 Beide partijen kunnen een Overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 3 maanden voor het einde van de looptijd. Voor reeds uitgevoerde Diensten of geleverde producten blijft Opdrachtgever de betaling van de desbetreffende prijs verschuldigd.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 medentex is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te (doen) ontbinden:

a. indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt

b. indien medentex goede grond geven te vrezen heeft dat Opdrachtgever de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet zal nakomen

c. in geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht of bezwaring van het bedrijf van de Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van zijn vorderingen

d. in geval van conservatoir of executoriaal beslag op de goederen van de Opdrachtgever en dit beslag gedurende een periode van tenminste 30 dagen wordt gehandhaafd

e. indien een door de Opdrachtgever te stellen zekerheid voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst uitblijft of onvoldoende is.

12.2 Voorts is medentex bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden c.q. wijzigen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van medentex op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien medentex de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

12.4 In geval van opschorting en/of ontbinding behoudt medentex steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Overmacht

13.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

13.2 Onder overmacht aan de zijde van medentex wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken -voorzien of niet-voorzien- waarop medentex geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor medentex niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt begrepen (echter niet beperkt tot) arbeidsconflicten, tekortschieten - met name te late of niet levering- door toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen en/of arbeidskrachten, diefstal bij medentex, van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, natuurrampen, (burger)oorlog, terrorisme of daarop gelijkende situaties, maatregelen van de overheid (de buitenlandse overheid daaronder begrepen), vervoers-, import-, export- en of productieverboden.

13.3 medentex heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat medentex haar verbintenis had moeten nakomen.

13.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat tijdelijke overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot schadevergoeding aan de andere partij.

13.5 Voor zoveel medentex ten tijde van het intreden van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is medentex gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.

 

Artikel 14 Afvalscheiders en bijbehorende materialen

14.1 De door medentex aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Afvalscheiders en alle daarbij behorende materialen blijven eigendom van medentex.

14.2 De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij de gebruiksinstructies bij de Afvalscheiders volledig en adequaat opvolgt.

14.3 De Opdrachtgever verplicht zich de aan hem ter beschikking gestelde Afvalscheiders en bijbehorende materialen niet voor enig ander doel te gebruiken dan voorzien in de Overeenkomst en vrijwaart medentex tegen alle aanspraken, schade en kosten samenhangend met een dergelijk onjuist of niet-toegestaan gebruik.

14.4 De Opdrachtgever draagt het risico van de Afvalscheiders vanaf het moment van ter beschikking stelling door medentex tot het moment van laden door medentex. De Opdrachtgever zal verlies of beschadiging van de Afvalscheiders onverwijld melden aan medentex en beschadigde Afvalscheiders niet gebruiken.

14.5 Bij beschadiging van door medentex aan de Opdrachtgever of aan door de Opdrachtgever aangewezen personen ter beschikking gestelde goederen, waaronder de Afvalscheiders, is de Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak, verplicht de reparatiekosten of de vervangingskosten, afhankelijk van wat in redelijkheid het meest economisch moet worden beschouwd, aan medentex te vergoeden. Bij verlies/diefstal dienen de vervangingskosten te worden vergoed. De vervangingskosten wordt alsdan bepaald op de cataloguswaarde.

14.6 Indien de Opdrachtgever voorziet dat meer of andere Afvalscheiders nodig zijn, dan zal hij contact opnemen met medentex.

 

Artikel 15 Risico-overgang (afval)stoffen

15.1 Het eigendom en het risico ter zake van de door de Opdrachtgever aan medentex ter ver- of bewerking c.q. verzameling aangeboden (afval)stoffen gaan over op medentex op het moment dat medentex deze (afval)stoffen heeft geladen en (al dan niet voorlopig) heeft geaccepteerd.

15.2 medentex is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval medentex is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, stoffen en andere materialen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door de Opdrachtgever schriftelijk aan medentex kenbaar is gemaakt, vóórdat medentex op basis van die gegevens Diensten heeft verricht. De Opdrachtgever vrijwaart medentex tegen alle aanspraken, schade en kosten samenhangend met een dergelijk onjuistheid of onvolledigheid.

15.3 Indien na acceptatie van de afvalstoffen door medentex alsnog blijkt dat de Opdrachtgever de verzamelinstructies van medentex niet in acht heeft genomen en/of (mede) andere stoffen heeft verzameld dan vermeld in de Overeenkomst, is medentex gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de desbetreffende verzamelde stoffen aan de Opdrachtgever te retourneren, in welk geval de eigendoms- en risico-overgang geacht wordt niet te hebben plaatsgevonden, onverminderd de aan medentex verder toekomende rechten.

15.4 Eventueel noodzakelijke wegingen van afvalstoffen worden door medentex bij het ophalen van de Afvalscheiders uitgevoerd. Deze weging is bindend voor de Opdrachtgever. Bezwaren tegen vastgestelde gewichten moeten door de Opdrachtgever onmiddellijk aan medentex worden gemeld.

 

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten en gebruikslicentie

16.1 medentex blijft te allen tijde eigenaar c.q. rechthebbende van al hetgeen zij in het kader van de offerte of de Overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft verstrekt dan wel aan de Opdrachtgever toegankelijk heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot: offertes, gegevens, berekeningen, tekeningen, opgaven en (test)rapportages, in welke vorm en van welke aard ook, verstrekte verzamelcontainers, verstrekte amalgaamafscheiders, modellen, technologieën, know-how, gebruikte en/of ontwikkelde applicaties en systemen.

16.2 De Opdrachtgever krijgt gedurende de looptijd van de Overeenkomst een niet exclusief gebruiksrecht op voornoemde gegevens, welk gebruiksrecht uitsluitend bestemd is voor eigen gebruik en die niet overdraagbaar is aan derden. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan voornoemde gegevens over te dragen aan derden of daarvan kopieën te maken zonder de voorafgaande goedkeuring van medentex.

16.3 Indien en voor zover de Overeenkomst niet tot stand komt dan wel wordt beëindigd, is de Opdrachtgever gehouden om al hetgeen medentex in het kader van de offerte en/of de Overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft verstrekt (inclusief eventuele in bezit zijnde kopieën van documenten), onmiddellijk aan medentex te retourneren.

16.4 De Opdrachtgever vrijwaart medentex voor alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever aan medentex verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst door medentex worden gebruikt.

16.5 Indien de Opdrachtgever aan medentex informatiedragers, elektronische bestanden of software en dergelijke verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Geschillen en Toepasselijk recht

17.1 De rechter in het arrondissement waarin medentex is gevestigd is bevoegd van geschillen verband houdende met de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Medentex behoudt zicht het recht voor om eventuele geschillen voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

17.2 Op elke Overeenkomst tussen medentex en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Laten we partners worden!

U kunt van ons bekwaam en opgeleid servicepersoneel verwachten.
Wij zullen uw vragen snel en nauwkeurig beantwoorden.
Hoe kunnen we u helpen?